prof. UAM dr hab. Krzysztof Kozłowski

prof. UAM dr hab. Krzysztof Kozłowski
30 518 komentarzy

Krzysztof Kozłowski – filmoznawca i teatrolog

Zajmuje się estetyką i teorią filmu, historią i teorią mediów, powinowactwem sztuk, dramatologią, operą i dramatem muzycznym (wagnerologia), muzyką filmową i teatralną.


Publikacje
Książki autorskie (6):

1. Podróże do piekieł. O eseistyce Bolesława Micińskiego, Wydawnictwo WiS, Poznań 1996, 203 strony („Biblioteka Literacka «Poznańskie Studia Polonistyczne»”, t. 2).

2. Teatr i religia sztuki. „Parsifal” Richarda Wagnera, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, 288 strony („Seria Filologia Polska”, nr 82).

3. Barry Lyndon, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, 84 strony.

4. Opera i dramat muzyczny. Szkice, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, s. 187 („Poznańskie Studia Operowe”, t. 7 [„Prace Komisji Muzykologicznej”, t. 20]).

5. Kubrick’s „Barry Lyndon”, translated by P. Kaszubski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 78 stron („Classics of Cinema”).

6. Stanley Kubrick. Filmowa polifonia sztuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, 530 stron.

Książki współautorskie (2):

7. Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, t: 1: Literatura – Teatr, pod red. T. Lewandowskiego, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1996.

8. Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, t. 8: Film, pod red. M. Hendrykowskiej i M. Hendrykowskiego, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1997.

Redakcje książek, czasopism i tekstów (4):

9. T. Lisiewicz, Wejście tylko dla służby. Komedia w trzech aktach, w: Dramat i teatr emigracyjny po 1945 roku, pod red. E. Kalemby-Kasprzak i D. Ratajczakowej, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1998, s. 239-295.

10. R. Wagner, Dramaturgia opery. Wybór pism z lat 1871-1879, wybór opracowanie i posłowie do wydania niemieckiego E. Voss, przekład M. Kasprzyk, wstęp K. Kozłowski, opracowanie wydania polskiego A. Igielska i K. Kozłowski, Słowo/ Obraz Terytoria, Gdańsk 2009, 336 stron („Theatroteka”, t. 15).

11. „Images” 2009-2010, t. 7: Dancing Muses, ed. by K. Kozłowski, nr 13-14.

12. Szekspir. Teoria lancasterska – domysły i fakty, przeł. A. Gomola i A. Igielska, wstęp, red. nauk. i posłowie T. Kowalski i K. Kozłowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 510 stron.

Studia i artykuły (41):

13. W poszukiwaniu substancji człowieka, w: Czytanie Herberta, pod red. P. Czaplińskiego, P. Śliwińskiego i E. Wiegandt, Zakład Poetyki Historycznej UAM, Wydawnictwo WiS, Poznań 1995, s. 92-103.

14. Weryzm i efekt, w: Giacomo Puccini: „Tosca”, pod red. K. Liszkowskiej, Wydawnictwo ARS NOVA, Poznań 1996, s. 20-23.

15. Bohaterowie, świadomość i konieczność, w: Od symbolizmu do post-teatru, pod red. E. Wąchockiej, Fundacja Astronomii Polskiej, Warszawa 1996, s. 171-173.

16. „Bóg ponad Bogiem”. O „Viridianie” Luisa Buñuela, w: Poloniści o filmie, pod red. M. Hendrykowskiego, Wydawnictwo WiS, Poznań 1997, s. 112-123 (Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 6).

17. Teodozji Lisiewicz komedia o zmienności losu, w: Dramat i teatr emigracyjny po 1945 roku, pod red. E. Kalemby-Kasprzak i D. Ratajczakowej, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1998, s. 297-303.

18. O libretcie, przemianach w jego rozumieniu i jedności dramatu muzycznego, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 1998, nr 5 (25), s. 301-324.

19. „Czarna maska” Krzysztofa Pendereckiego. Ku teorii dzieła operowego, w: Opera polska w XX wieku, pod red. M. Jabłońskiego, H. Lorkowskej i J. Stęszewskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1999, s. 105-113 („Prace Komisji Muzykologicznej”, t. 9).

20. „Czyściec prostszy jest niż Plato” („Fiorenza” Tomasza Manna), w: Na schodach Klio. Jedenaście ćwiczeń z myśli o dramacie historycznym, pod red. I. Kiec i D. Ratajczakowej, Wydawnictwo „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 1999, s. 105-120 („Biblioteka Literacka «Poznańskie Studia Polonistyczne»”, t. 19).

21. Das Arkadien der Künstler. Über Benjamin Brittens „Der Tod in Venedig”, w: „Mahagonny”. Die Stadt als Sujet und Herausforderung des (Musik-)Theaters. Vorträge und Materialien des Salzburger Symposions 1998, hrsg. von P. Csobádi, G. Gruber, J. Kühnel, U. Müller, O. Panagl und F.V. Spechtler, Verlag Mueller-Speiser, Anif – Salzburg 2000, s. 469-488 („Wort und Musik”, t. 44).

22. Bilder der „Zauberflöte”. Ingmar Bergmans filmische Transponierung von Mozarts Oper, w: Das Musiktheater in den Auidovisuellen Medien. „…ersichtlich gewordene Taten der Musik”. Vorträge und Materialien des Salzburger Symposions 1999, hrsg. von P. Csobádi, G. Gruber, J. Kühnel, U. Müller, O. Panagl und F.V. Spechtler, Verlag Mueller-Speiser, Anif – Salzburg 2001, s. 184-195 („Wort und Musik”, t. 48).

23. Mozart – Bergman: Two Overtures to „The Magic Flute”, w: Music and Film, ed. by D. Fredericksen, M. Hendrykowska and M. Hendrykowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 69-82 („Seria Filmoznawcza”, nr 2).

24. Finał idylli w Tribschen. Nietzsche contra Wagner, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2003, nr 10 (30), s. 197-211.

25. Geniusz i opera. Ryszarda Wagnera pisma z teorii opery i dramatu muzycznego, w: Teorie opery, pod red. M. Jabłońskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2004, s. 137-160 („Prace Komisji Muzykologicznej”, t. 16).

26. Życie w mroku. O „Niebezpiecznych związkach” Stephena Frearsa, „Images. International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2004, nr 3-4, s. 33-41.

27. Ein „musikalischer Miniaturist”. Über den Fragmentcharakter der Leitmotivtechnik Richard Wagners, w: Das Fragment im (Musik-) Theater. Notwendigkeit und/oder Zufall? Vorträge und Materialien des Salzburger Symposions 2002, hrsg. von P. Csobádi, G. Gruber, J. Kühnel, U. Müller, O. Panagl und F.V. Spechtler, Verlag Mueller-Speiser, Anif – Salzburg 2005, s. 333-341 („Wort und Musik”, t. 55).

28. Ein Aufenthalt in Berlin. Witold Gombrowiczs Nachdenken über die Deutschen, w: Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache. Die Kultur Ostmitteleuropeas in Beiträgen zur Potsdamer Tagung, 16.-18. Januar 2003, hrsg. von K. Berwanger und P. Kosta, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2005, s. 509-517 („Vergleichende Studien zu den Slavischen Sprachen und Literaturen”, t. 11).

29. Muzyka i film. „Amadeusz” Miloša Formana, w: Filmowa Akademia Młodych. Vademecum Nauczyciela 2, oprac. i red. K. Pawłowska, Poznańska Fundacja Filmowa, Poznań 2005, s. 77-79.

30. Beethoven i chuligani. „Deszczowa piosenka” w „Mechanicznej pomarańczy” Stanleya Kubricka, w: W teatrze piosenki, pod red. I. Kiec i M. Traczyka, Wydawnictwo „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 2005, s. 139-145 („Biblioteka Literacka «Poznańskie Studia Polonistyczne»”, t. 43).

31. Zbawienie w miłości („Tristan i Izolda” Richarda Wagnera), „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2005, nr 8 (17), s. 57-71.

32. Medea w micie i literaturze, w: J. Łaciuk, Medea. Balet w jednym akcie i 12 obrazach, pod red. M. Stankiewcza, Teatr Wielki w Poznaniu, Poznań 2005, s. 8-12.

33. Spór z Heglem. Ernsta Hansa Gombricha refleksja nad historią, w: O historyczności, pod red. K. Meller i K. Trybusia, Wydawnictwo „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 2006, s. 143-149 („Biblioteka Literacka «Poznańskie Studia Polonistyczne»”, t. 46).

34. Wandlung des Prometheischen. „Parsifal” – das letzte Musikdrama von Richard Wagner, „Studia Niemcoznawcze” 2006, t. 32, s. 221-227.

35. Muzyka i (auto)biografia. Johannesa Brahmsa koncepcja muzyki poetyckiej, w: Biografie romantycznych poetów, pod red. Z. Trojanowiczowej i J. Borowczyka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007, s. 219-231.

36. Salvation in Love. „Tristan und Isolde” by Richard Wagner, w: Music – Erotica – Culture, ed. by M. Jabłoński and R.J. Wieczorek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 109-127 („Interdisciplinary Studies in Musicology”, t. 6).

37. „Muzyka przyszłości”. „Parsifal” Hansa Jürgena Syberberga, w: Kino wobec sztuk. Związki – inspiracje – przenikanie, pod red. D. Skotarczak i J. Nowakowskiego, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2007, s. 95-101.

38. Dahlhaus – Kunze: dwugłos o dramacie muzycznym Richarda Wagnera, „Pismo Muzykalia”. http://www.demusica.pl; „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13, s. 117-131.

39. Między dziełem a sceną. O reformującej roli dramatów muzycznych Richarda Wagnera, „Przestrzenie Teorii” 2008, nr 10, s. 19-29.

40. Podwodna Walhalla. „Legenda I” Stanisława Wyspiańskiego i „Złoto Renu” Richarda Wagnera, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, pod red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane i M. Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, s. 179-194.

41. „Łaskawość Tytusa” Wolfganga Amadeusza Mozarta albo przemiany klasycyzmu, „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2008, nr 10 (19), s. 115-125.

42. Wagner – kompozytor i teoretyk sztuki, w: R. Wagner, Dramaturgia opery. Wybór pism z lat 1871-1879, wybór opracowanie i posłowie do wydania niemieckiego E. Voss, przekład M. Kasprzyk, wstęp K. Kozłowski, opracowanie wydania polskiego A. Igielska i K. Kozłowski, Słowo/ Obraz Terytoria, Gdańsk 2009 („Theatroteka”, t. 15), s. 5-38 i 265-275.

43. Film i język religii. „2001: Odyseja kosmiczna” Stanleya Kubicka, w: Język religii dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) V. Materiały z konferencji. Gniezno 22-24 września 2008, pod red. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka i M. Rybki, Wydawnictwo „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 2009, s. 459-468 („Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej”, t. 39).

44. „Wagner in einem wagnerlosen Land. Auf dem Kopfsteinpflaster der „Ring”-Rezeption in Polen, w: Richard Wagners „Ring des Nibelungen”. Europäische Traditionen und Paradigmen, hrsg. von I. Schmid-Reiter, ConBrio Verlagsgesellschaft, Regensburg 2010, s. 151-160.

45. Herbert i Popper, w: Literatura a filozofia, pod. red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2010, s. 31-42.

46. Muzyka i horror. „Lśnienie” Stanleya Kubricka, „Images. International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2009-2010, t. 7: Dancing Muses, ed. by K. Kozłowski, nr 13-14, s. 47-64.

47. „Czarodziejska góra”. Marii Zmarz-Koczanowicz amerykański portret Czesława Miłosza, w: Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, pod red. M. Jazdona i K. Mąki-Malatyńskiej, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2011, s. 195-204.

48. Steven Spielberg – kino autobiograficznych metafor, „Kwartalnik Filmowy” 2011, nr 73, s. 175-189.

49. Co to jest medium?, „Images. International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2011, t. 8: (Over)Using the Holocaust. Part I: Contexts, ed. by K. Mąka-Malatyńska and Marek Kaźmierczak, nr 15-16, s. 203-209.

50. Szekspir, Lancashire i katolicyzm, w: Szekspir. Teoria lancasterska – domysły i fakty, przeł. A. Gomola i Anna Igielska, wstęp, posłowie i redakcja naukowa T. Kowalski i K. Kozłowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 5-50.

51. „Wagner w kraju bez Wagnera”. O polskiej recepcji „Pierścienia Nibelunga”, w: Horyzonty opery, red. D. Ratajczakowa i K. Lisiecka, Poznań 2012, s. 131-137.

52. Media średniowiecza: błazen, w: Ko-mediana. Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej, pod red. E. Guderian-Czaplińskiej i K. Kurka, „Biblioteka Literacka «Poznańskie Studia Polonistyczne»”, Poznań 2013, s. 315-324.

53. Starość w dramatach muzycznych Richarda Wagnera (przygotowywane do druku).

Rcenezje (1):

54. Kłopoty z Girardem, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 1998, nr 5 (25), s. 337-348.

Artykuły encyklopedyczne (2):

55. Jerzy Stempowski, w: Encyclopedia of the Essay, translated by Z. Janowski, ed. by T. Chevalier, Taylor & Francis, London – Chicago 1997, s. 815-816.

56. Piliński Stanisław, w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume, zweite neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von L. Finscher, t. 13 (Personenteil), Bärenreiter-Verlag, J.B. Metzler Verlag, Kassel – Basel – London – New York – Prag, Stuttgart – Weimar 2005, s. 580-581.