dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska

dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska
19 719 komentarzy

Dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska (1975) – adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek „Poema muzykalne”. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu (Kraków 2006) oraz Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania (Poznań 2013).

Prace poświęcone literaturze, teatrowi operowemu i krytyce muzycznej XIX stulecia publikowała m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych” oraz wydawnictwach zbiorowych. Laureatka II nagrody za najlepszą rozprawę doktorską w Konkursie im. Konrada i Marty Górskich organizowanym przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu (edycja za lata 2000-2004), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2005) oraz Nagrody Rektora UAM za osiągnięcia naukowe (2007). W kręgu jej zainteresowań znajdują się przede wszystkim dramat i teatr XIX wieku, związki opery z literaturą, filozofią i estetyką romantyczną, problemy przekładu libretta operowego oraz dziewiętnastowieczna krytyka literacka i krytyka teatralno-muzyczna. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów filologii polskiej, wiedzy o teatrze oraz muzykologii (w ramach międzywydziałowej specjalności operowej) z zakresu historii literatury romantyzmu, literatury powszechnej, historii opery i teatru XIX wieku oraz analizy dzieła dramatyczno-muzycznego.
Kontakt: ala.br@amu.edu.pl

Spis najważniejszych publikacji

Książki:
1. Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu, Universitas, Kraków 2006.
2. Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

Publikacje w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych:
1. Maska w teatrze operowym (na przykładzie XIX-wiecznych tłumaczeń librett „Rigoletta” i „Balu maskowego” Giuseppe Verdiego), [w zbiorze:] Opera polska w XVII i XIX wieku, red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, J. Tatarska, Poznań 2000.
2. U progu zmian – recepcja „Don Giovanniego” Mozarta w Polsce przed 1830, „Ruch Literacki” 2000, nr 4.
3. Przepych i przestroga. Wokół warszawskiej premiery „Roberta Diabła” Meyerbeera w 1837, „Pamiętnik Teatralny” 2003, nr 3-4.
4. Literackie metamorfozy „Roberta Diabła” (o polskich wersjach libretta opery G. Meyerbeera i dramatu E. Raupacha), „Pamiętnik Literacki” 2004, z.1.
5. „Traviata” w przekładzie Jana Chęcińskiego – czyli o operze „udomowionej”, [w zbiorze:] Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2004.
6. Między przekładem a twórczością oryginalną (o librettach Jana Chęcińskiego do oper Stanisława Moniuszki), [w zbiorze:] Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki, red. M. Jabłoński, Poznań 2005.
7. Krytyczne zmagania z operą. Recepcja „Roberta Diabła” Meyerbeera w międzypowstaniowej Warszawie, [w zbiorze:] Polska krytyka literacka w XIX wieku, red. M. Strzyżewski, Toruń 2005.
8. Muzyczne światy Adama Mickiewicza, [w zbiorze:] Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety, red. Z. Przychodniak, M. Piotrowska, Poznań 2005.
9. „Ondyna” Hoffmanna – u źródeł romantycznej opery i dramatu, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 2.
10. „Ja z twej mrocznej twarzy wyczytałam blasku twej duszy ponadziemskie piękno…”. „Otello” G. Rossiniego i „Otello” G. Verdiego, [w zbiorze:] Piękno wieku dziewiętnastego, pod. red. E. Nowickiej i Z. Przychodniaka, Poznań 2008.
11. „W śpiewaku szukać będziemy dobrego aktora”. Kilka uwag o aktorstwie w warszawskim teatrze operowym XIX wieku, [w zbiorze:] Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część II, pod red. M. Leyko i K. Wielechowskiej, Łódź 2010.
12. „Makbet” Verdiego wobec romantycznej recepcji dramatu Szekspira, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2010, t. 17 (37).
13. Żywioł i zatracenie – mit Don Juana w operze Mozarta, [w:] Bliżej opery. Twórcy – dzieła – konteksty, pod. red. J. Mianowskiego i R. D. Golianka, Toruń 2010.
14. „Balladyna” bez ariostycznego uśmiechu. O „Goplanie” Władysława Żeleńskiego, [w zbiorze:] Poeta „przez pryzma przepuszczony”. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, pod. red. E. Nowickiej i M. Piotrowskiej, Poznań 2011.
15. Romantyczne echa w „szekspirowskiej” operze: „Romeo i Julia” Charles’a Gounoda, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1.
16. Przemiany w estetycznej refleksji nad operą w krytyce literackiej i teatralnej XIX wieku, [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej”, t. 2, pod red. M. Strzyżewskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
17. Hamlet skazany na życie. O przeróbce „Hamleta” Dumasa-Meurice’a (1846) i operze Ambroise’a Thomasa (1868), [w:] Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn i M. Kulesza-Gierat, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
18. „Cały świat jest groteską”? „Falstaff” Giuseppe Verdiego jako ironiczne zwierciadło dziewiętnastowiecznych konwencji literackich i operowych, w: Horyzonty opery, pod. red. D. Ratajczakowej i K. Lisieckiej, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2012.