dr Barbara Pitak-Piaskowska (stały współpracownik)

dr Barbara Pitak-Piaskowska: kulturoznawczyni i teatrolożka. Rozprawę doktorską poświęciła tematowi przejawów groteskowości w amerykańskim musicalu teatralnym i filmowym. Specjalizuje się w historii musicalu jako gatunku, ze szczególnym uwzględnieniem jego rozwoju na tle kultury Stanów Zjednoczonych. W obrębie jej zaintersowań badawczych pozostaje także historia XIX-wiecznych amerykańskich form sceniczno-muzycznych, dzieje polskiego teatru muzycznego, a także polskie filmy muzyczne z lat 30-tych XX wieku.

PRZECZYTAJ »
Możliwość komentowania dr Barbara Pitak-Piaskowska (stały współpracownik) została wyłączona

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka

Historyk literatury w Zakładzie Literatury Romantyzmu UAM w Poznaniu, stale współpracuje z Katedrą Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Katedrą Muzykologii UAM. Prowadzi zajęcia dla studentów filologii polskiej, wiedzy o teatrze oraz dla słuchaczy międzywydziałowej specjalności operologicznej. Od 2011 dyrektor Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM. Od 2011 organizuje cykliczne seminaria poświęcone librettu operowemu .

PRZECZYTAJ »
60 994 komentarze

prof. UAM dr hab. Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski – filmoznawca i teatrolog

Zajmuje się estetyką i teorią filmu, historią i teorią mediów, powinowactwem sztuk, dramatologią, operą i dramatem muzycznym (wagnerologia), muzyką filmową i teatralną.

PRZECZYTAJ »
30 518 komentarzy

prof. UAM dr hab. Barbara Judkowiak

dr hab. Barbara Judkowiak, profesor UAM
Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia

Absolwentka poznańskiej polonistyki, uczennica prof. Alojzego Sajkowskiego, badacza m.in. teatru staropolskiego i jego europejskich powiązań; od rozprawy doktorskiej o Franciszce Urszuli Radziwiłłowej kontynuuje ten nurt zainteresowań swego Mistrza.

PRZECZYTAJ »
34 971 komentarzy

dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska

Dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska (1975) – adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek „Poema muzykalne”. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu (Kraków 2006) oraz Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania (Poznań 2013).

PRZECZYTAJ »
19 719 komentarzy

dr Katarzyna Lisiecka

dr Katarzyna Lisiecka, polonistka, teatrolog, prowadzi zajęcia z estetyki i teorii opery oraz z historii europejskiego dramatu i teatru XVII i XVIII wieku. Opiekun studentów Międzywydziałowej Specjalności Operologicznej. Pracę doktorską pt. Fidelio Ludwiga van Beethovena na tle przekształceń świadomości europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej, obroniła z wyróżnieniem w 2005 roku.

PRZECZYTAJ »
3 154 komentarze

prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

Marcin Gmys (ur. 1970), doktor habilitowany, profesor w Katedrze Muzykologii UAM, muzykolog i publicysta muzyczny. W obszarze jego zainteresowań leży teoria i historia teatru operowego XIX-XXI wieku, muzyka współczesna (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości T. Adèsa, P. Mykietyna i K. Pendereckiego), wykonawstwo muzyki fortepianowej oraz twórczość kompozytorów Młodej Polski.

PRZECZYTAJ »
4 197 komentarzy

dr hab. Maciej Jabłoński

Doktor muzykologii, adiunkt w Katedrze Muzykologii UAM w Poznaniu. Zajmuje się estetykę i semiotyka muzyki, teorią i historią teatru operowego, metodologią muzykologii. Jest autorem dwóch książek: „Krzysztof Meyer. Do i od kompozytora” (Poznań 1994, wersja niem.1998) oraz „Muzyka jako znak” (Poznan 1999), za którą otrzymał Nagrodę ZKP im. Ks. H. Feichta.

PRZECZYTAJ »
15 108 komentarzy

dr Przemysław Krzywoszyński

Dr Przemysław Krzywoszyński – autor rozprawy doktorskiej Znaczenie twórczości Giovanniego Simona Mayra i Vincenzo Belliniego dla ukształtowania włoskiej opery wczesnoromantycznej w Katedrze Muzykologii na Wydziale Historycznym UAM. Główne zainteresowania badawcze: opera włoska oraz francuska przełomu XVIII/XIX wieku oraz pierwszej połowy XIX stulecia. Od 2008 członek The Donizetti Society. Adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

PRZECZYTAJ »
55 331 komentarzy

dr hab. Joanna Maleszyńska

Dr hab. Joanna Maleszyńska z Zakładu Poetyki Historycznej i Krytyki Literackiej od lat już zajmuje się szeroko – choć zawsze literaturoznawczo – pojętymi związkami literatury i muzyki. Pracę doktorską poświęciła formom obecności muzyki w literaturze staropolskiej, pracę habilitacyjną – studiom z historii piosenki jako niezwykłego, dwukodowego ( literacko-muzycznego ) gatunku.

PRZECZYTAJ »
3 100 komentarzy