prof. dr hab. Elżbieta Nowicka

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka
60 994 komentarze

Historyk literatury w Zakładzie Literatury Romantyzmu UAM w Poznaniu, stale współpracuje z Katedrą Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Katedrą Muzykologii UAM. Prowadzi zajęcia dla studentów filologii polskiej, wiedzy o teatrze oraz dla słuchaczy międzywydziałowej specjalności operologicznej. Od 2011 dyrektor Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM. Od 2011 organizuje cykliczne seminaria poświęcone librettu operowemu .

Prowadzi badania nad literaturą, dramatem i teatrem XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem opery. Od 2012 kieruje grantem NPRH „ Libretto operowe w kulturze polskiej i jego status w badaniach naukowych”.
Jest członkiem Komisji Teatrologicznej PTPN oraz członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN.

Książki autorskie:

– „Postylion niesie pisanie…”Szkice o romantycznym liście poetyckim. Poznań 1993

– Dzieje teatru w Polsce. Poznań 2000

– Omamienie-cudowność-afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. Poznań 2003
– Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery. Poznań 2012

Edycje

– M. Mochnacki, Pisma krytyczne i polityczne. T.1-2. Wstęp: Z. Przychodniak. Wybór i opracowanie: J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. Kraków 1996

Dwa głosy o sztuce: Klaczko i Norwid. ( Wstęp i opracowanie razem z K. Kuczyńską). Poznań 2009

Redakcja tomów zbiorowych
– Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse ( współredaktor: M. Jabłoński). Poznań 2005

– Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki. ( współredaktor: Zbigniew Przychodniak). Poznań 2008

– „Poeta przez pryzma przepuszczony” ( współredaktor: Magdalena Piotrowska). Poznań 2011

Artykuły i rozprawy ( wybór )

-Opera w Polsce na początku XIX wieku – wyobrażenia, poglądy, teorie. W: Teorie opery . Red. M. Jabłoński. Poznań 2004

-Narodowość, kosmopolityzm i eklektyzm, czyli Stanisław Moniuszko i dziewiętnastowieczna myśl krytyczna. W: Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse. Red. M. Jabłoński, E. Nowicka. Poznań 2005

– Romantyczna i poromantyczna korespondencja sztuk. W: Polonistyka w przebudowie. Zjazd Polonistów Kraków 22-25 września 2004 .t.1. Red. M. Czermińska i Zespół. Kraków 2005

-Litewskie kantaty Stanisława Moniuszki. W: Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze. Red. K. Jakowska, R. Siora. Białystok 2005

-O języku religijnej i cywilizacyjnej zmiany w „Mindowem” Juliusza Słowackiego. W: Język religijny dawniej i dziś. II. Red. S. Mikołajczak i ks. T. Węcławski. Poznań 2005

– O metaforze teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego. W: Słowacki teatralny. Red. K. Kurek. Poznań 2006

Zwierciadlane odbicia? Autor i wykonawca w dziewiętnastowiecznej kulturze. W: Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele. Red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec. Wyd. UJ, Kraków 2008

-Piękno i podziw dziewiętnastego wieku. W: Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki. Red. E.Nowicka, Z. Przychodniak. Poznań 2008

– Oburzeni na świat ( krótka historia mizantropa). Red. J. Data, B. Oleksowicz. Gdańsk 2009

-Dramat XIX wieku i klasycyzmy. W: Klasycyzm. Estetyka- doktryna literacka – antropologia. Red. K. Meller. Warszawa 2009. ( wyd. 2010)

-Zrozumieć złoty wiek. „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Seria Literacka, 2010

-Chopin and the Warsaw literati – part two. „Interdyscyplinary Studies of Musicology” 2011, nr 9

– Wiedeński teatr przedmieść. W: Teatr masowy-teatr dla mas. Red. M. Leyko. Łódź 2011

– „Niezgodna zgodność”. Opera i wiek dziewiętnasty. „Przegląd Humanistyczny” 2012,nr 4

– Norwid i dziedzictwo Herkulesa. „Ruch literacki”2012 nr 3

Udział w grantach i programach badawczych

– NN 103 223736 – „Album Orbis” Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza. Funkcja : kierownik ( grant promotorski ,2009 – 2010, miejsce realizacji UAM)

– PZB-MNiSW-03/II/2007 – Humanizm w kulturze polskiej. Idee, nurty i paradygmaty twórcze. Funkcja: wykonawca ( 2008-2010, Miejsce realizacji UAM)

319/B/H03/2009/37 – Słownik polskiej krytyki literackiej 1765-1918. Funkcja: wykonawca (2009-2011, miejsce realizacji IBL PAN)

-N N105 015540– Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki. Funkcja: wykonawca; współautorka projektu, razem z dr M. Jabłońskim ( 2011-2013, miejsce realizacji UAM)

– 1 H01E 038 24 – Teatr masowy – teatr dla mas. Funkcja: wykonawca ( 2004-2006, miejsce realizacji Uniwersytet Łódzki)