29 177 komentarzy
11 463 komentarze
27 945 komentarzy

nagroda PPNW dla książki A. Borkowskiej-Rychlewskiej

Książka dr Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej „Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania” została nagrodzona w letniej edycji Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich. Jury jubileuszowego, 80. konkursu wyróżniło książkę za „bogaty obraz miejsca Szekspira w operze i kulturze XIX wieku, z pogłębioną refleksją literacką, muzyczną, teatralną i estetyczną, spisaną pięknym, jednocześnie otwartym, komunikatywnym językiem”.

Fotografie ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich

PRZECZYTAJ »
190 komentarzy

Harmonie i dysonanse

Marcin Gmys: Harmonie i dysonanse: muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012.

PRZECZYTAJ »
19 703 komentarze

Wykład Kristen Dehlholm i Jona R. Skulberga

Hotel Pro Forma, Studenckie Koło Naukowe „Interactive Lab”, Studenckie Koło Naukowe Teatrologów, Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM oraz Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zapraszają na wykład Kristen Dehlholm i Jona R. Skulberga poświęcony działalności i estetyce grupy Hotel Pro Forma.

PRZECZYTAJ »
25 komentarzy

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka

Historyk literatury w Zakładzie Literatury Romantyzmu UAM w Poznaniu, stale współpracuje z Katedrą Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Katedrą Muzykologii UAM. Prowadzi zajęcia dla studentów filologii polskiej, wiedzy o teatrze oraz dla słuchaczy międzywydziałowej specjalności operologicznej. Od 2011 dyrektor Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM. Od 2011 organizuje cykliczne seminaria poświęcone librettu operowemu .

PRZECZYTAJ »
60 994 komentarze

prof. UAM dr hab. Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski – filmoznawca i teatrolog

Zajmuje się estetyką i teorią filmu, historią i teorią mediów, powinowactwem sztuk, dramatologią, operą i dramatem muzycznym (wagnerologia), muzyką filmową i teatralną.

PRZECZYTAJ »
30 518 komentarzy

prof. dr hab. Barbara Judkowiak

prof. dr hab. Barbara Judkowiak
Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia

Absolwentka poznańskiej polonistyki, uczennica prof. Alojzego Sajkowskiego, badacza m.in. teatru staropolskiego i jego europejskich powiązań; od rozprawy doktorskiej o Franciszce Urszuli Radziwiłłowej kontynuuje ten nurt zainteresowań swego Mistrza.

PRZECZYTAJ »
34 971 komentarzy

prof. UAM dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska

Alina Borkowska-Rychlewska (1975) – dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek „Poema muzykalne”. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu  (Kraków 2006), Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania (Poznań 2013), współautorka monografii Opery Verdiego w polskich XIX-wiecznych przekładach (Poznań 2016) i Oblicza wieku dziewiętnastego. Studia z historii literatury, teatru i opery (Poznań 2017), współredaktorka tomów „Natchnienia  poety i muzyka żenić się z sobą powinny…” Studia i szkice o libretcie (Poznań 2013), Libretto i przekład (Poznań 2015), Miraże identyfikacji. Libretto w operze XX i XXI wieku (Poznań 2015).

PRZECZYTAJ »
19 719 komentarzy